تولید پایه بتنی برق

شرکت ماهان بتن فرزانگان تولید کننده پایه های بتنی انتقال نیرو ( تیر برق بتنی ) طبق استانداردهای وزارت نیرو و دارای تاییدیه از شرکت ها توزیع نیروی برق استان قزوین ، شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران ( استان البرز ) و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بوده و پایه های چهارگوش بتنی استاندارد را بشرح ذیل تولید و بفروش میرساند :
پایه بتنی ۲۰۰-۹ چهارگوش طبق استاندارد های وزارت نیرو
پایه بتنی ۴۰۰-۹ چهارگوش طبق استاندارد های وزارت نیرو
پایه بتنی ۶۰۰-۹ چهارگوش طبق استاندارد های وزارت نیرو
پایه بتنی ۸۰۰-۹ چهارگوش طبق استاندارد های وزارت نیرو
پایه بتنی ۴۰۰-۱۲ طبق چهارگوش استاندارد های وزارت نیرو
پایه بتنی ۶۰۰-۱۲ چهارگوش طبق استاندارد های وزارت نیرو
پایه بتنی ۸۰۰-۱۲ چهارگوش طبق استاندارد های وزارت نیرو
پایه بتنی ۱۲۰۰-۱۲ چهارگوش طبق استاندارد های وزارت نیرو
پایه بتنی ۸۰۰-۱۵ چهارگوش طبق استاندارد های وزارت نیرو
سکوی بتنی تابلو برق ( زیر ترانسفورماتور ) استاندارد

تلفن فروش : ۴۴۲۳۷۰۱۱-۰۲۶ و ۴۴۲۳۷۰۱۲-۰۲۶ و ۴۴۲۲۰۱۶۴-۰۲۶
محل کارخانه : شهر صنعتی هشتگرد ( کرج )

ماهان بتن فرزانگان
BizStudio by Sketch Themes