قیمت بتن آماده

قیمت بتن آماده استاندارد با عیار ۱۵۰ و رده مقاومتی C10
قیمت بتن آماده استاندارد با عیار ۲۰۰ و رده مقاومتی C12
قیمت بتن آماده استاندارد با عیار ۲۵۰ و رده مقاومتی C14
قیمت بتن آماده استاندارد با عیار ۳۰۰ و رده مقاومتی C16
قیمت بتن آماده استاندارد با عیار ۳۵۰ و رده مقاومتی C20
قیمت بتن آماده استاندارد با عیار ۴۰۰ و رده مقاومتی C25

قیمت بتن آماده استاندارد  رده مقاومتی C10
قیمت بتن آماده استاندارد  رده مقاومتی C12
قیمت بتن آماده استاندارد  رده مقاومتی C16
قیمت بتن آماده استاندارد رده مقاومتی C20
قیمت بتن آماده استاندارد رده مقاومتی C25
قیمت بتن آماده استاندارد رده مقاومتی C30

برای اطلاع از قیمت روز بتن آماده لطفا با شماره تلفن سازمان فروش ۴۳۰۱-۰۲۶ و یا همراه ۵۹۰-۹۰۹۰-۰۹۱۹ همچنین ۴۹۰-۹۰۹۰-۰۹۱۹ تماس حاصل فرمایید . قیمت ها نسبت به فاصله ی محل بتن ریزی از محل کارخانه متفاوت خواهند بود .

ماهان بتن فرزانگان
BizStudio by Sketch Themes